Kişisel Verilerin İşlenmesine
İlişkin Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Akca Lojistik Hiz. ve Tic. A.Ş. olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi gereken özen ve hassasiyet ile işliyoruz. Bu kapsamda verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlerle paylaşabileceği, verilerinizin toplanma yöntemi ve hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları İşlediğimiz Kişisel Verileriniz,

Akca Lojistik Hiz. ve Tic. A.Ş. olarak, bizle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde e-posta yoluyla (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla), e-posta ve online yazışma uygulamaları yoluyla, fiziki formlar aracılığıyla, kurum kaynakları üzerinden toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, görsel ve işitsel kayıtlar, kimlik bilgileri (Ad, soyadı, ticari unvan, İletişim Bilgileri (e-posta adresi, cep telefonu numarası), işlem güvenliği bilgileri (erişim bilgileri) Akca Lojistik Hiz. ve Tic. A.Ş. müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz,

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Akca Lojistik Hiz. ve Tic. A.Ş.’nin meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

4. Kanun uyarınca haklarınız:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

6698 sayılı Kanun ve Şirketimizin KVKK uygulaması hakkındaki görüş ve önerileriniz, ayrıca sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz var ise kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden başvuru yapmak için info@akcalojistik.com e-posta adresi üzerinden veya www.akcalojistik.com adresi üzerinden başvurularınızı iletebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.